شرکت دربیران
نمای شیشه ای صرافی رضا

تاریخ انجام

سال 93


محل انجام

تهران-ایران زمین

بانک ملت شعبه عباس آباد

تاریخ انجام

سال92


محل انجام

تهران-عباس آباد

فروشگاه حیدری

تاریخ انجام

94


محل انجام

تهران-یافت آباد-بازار مبل

پاساژ ملل

تاریخ انجام

94


محل انجام

تهران-بازار بزرگ