شرکت دربیران
نام پروژه پارتیشن شیشه ای آرایشگاه کیمیا
تاریخ انجام 93/06
محل پروژه تهران-خیابان پیروزی
کاربرد تجاری
جداره پارتیشن تک جداره
نوع پارتیشن ثابت
kimiyaaaa-990-2.jpg
kimiyaaaa-990-2.jpg kimiyaaaa-990-3.jpg