شرکت دربیران
نام پروژه پروژه مهندس هاشمی
تاریخ انجام 95
محل پروژه تهران-اتوبان کردستان
جنس پله سنگ
جنس هند ریل شیشه
جنس حفاظ شیشه
hash-x-2.jpg
hash-x-2.jpg hash-x-4.jpg hash-x-5.jpg