شرکت دربیران
نام پروژه جناب آقای مهندس رستم آبادی
تاریخ انجام 94/10
محل پروژه تهران-یوسف آباد
نوع پروژه طراحی اجرا
طراحی فضای داخلی هال اتاق کار آشپزخانه سرویس بهداشتی راهرو اتاق آفتابگیر
طراحی فضای بیرونی ایوان
مدت زمان اجرای پروژه 3روز
rostam-6-.jpg
rostam-6-.jpg rostaaaaam-1.jpg rostaaaaam-2.jpg rostaaaaam-3.jpg rostaaaaam-4.jpg rostaaaaam-5.jpg rostaaaaam-6.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

پارتیشن شیشه ای پیک فراز

تاریخ انجام


محل انجام

پارتیشن شیشه ای بورس بهگزین

تاریخ انجام


محل انجام

پروژه فروشگاه لیلاک

تاریخ انجام


محل انجام