شرکت دربیران
نام پروژه جناب آقای مهندس رستم آبادی
تاریخ انجام 94/10
محل پروژه تهران-یوسف آباد
نوع پروژه طراحی اجرا
طراحی فضای داخلی هال اتاق کار آشپزخانه سرویس بهداشتی راهرو اتاق آفتابگیر
طراحی فضای بیرونی ایوان
مدت زمان اجرای پروژه 3روز
rostamabadi-x-1.jpg
rostamabadi-x-1.jpg rostamabadi-x-2.jpg rostamabadi-x-3.jpg rostamabadi-x-4.jpg rostamabadi-x-5.jpg rostamabadi-x-6.jpg