شرکت دربیران
نام پروژه مجتمع تجاری مدرن الهیه
تاریخ انجام 93
محل پروژه تهران-الهیه
نوع پروژه اجرا
کاربری ساختمان تجاری
elahiyeh-x-5.jpg
elahiyeh-x-5.jpg elahie-11-.jpg elahie-22-.jpg elahie-33-.jpg elahie-44-.jpg elahie-55-.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

مجتمع تجاری پالادیوم

تاریخ انجام


محل انجام

جناب آقای خوشنویس

تاریخ انجام


محل انجام

جناب آقای حیدری

تاریخ انجام


محل انجام

جناب آقای حبیبی

تاریخ انجام


محل انجام