شرکت دربیران
نام پروژه مجتمع تجاری مدرن الهیه
تاریخ انجام 93
محل پروژه تهران-الهیه
نوع پروژه اجرا
کاربری ساختمان تجاری
elahiyeh-x-1.jpg
elahiyeh-x-1.jpg elahiyeh-x-2.jpg elahiyeh-x-3.jpg elahiyeh-x-4.jpg elahiyeh-x-5.jpg