شرکت دربیران
نام پروژه پارتیشن شیشه ای شرکت نستله
تاریخ انجام 95
محل پروژه جاده قزوین
کاربرد اداری
جداره پارتیشن تک جداره
نوع پارتیشن ثابت
جنس پانل شیشه
جنس درب شیشه
nastalehhh-990-2.jpg
nastalehhh-990-2.jpg nastalehhh-990-4.jpg nastalehhh-990-5.jpg nastalehhh-990-6.jpg