شرکت دربیران
نام پروژه پارتیشن شیشه ای هتل روتانا
تاریخ انجام 95
محل پروژه مشهد
کاربرد تجاری
جداره پارتیشن تک جداره
نوع پارتیشن متحرک
rootaana-x-1.jpg
rootaana-x-1.jpg rootaana-x-2.jpg rootaana-x-3.jpg rootaana-x-4.jpg rootaana-x-5.jpg rootaana-x-6.jpg rootaana-x-7.jpg rootaana-x-8.jpg