شرکت دربیران
نام پروژه نمای شیشه ای پروژه طرقبه
تاریخ انجام سال 92
محل پروژه مشهد - طرقبه
نوع پروژه طراحی
نوع بهسازی نوسازی
کاربری ساختمان مسکونی
نوع نما کرتین وال شیشه
سبک کار مدرن
aseffffi-990-2.jpg
aseffffi-990-2.jpg aseffffi-990-3.jpg aseffffi-990-4.jpg aseffffi-990-5.jpg