شرکت دربیران
نام پروژه نمای شیشه ای مجتمع خجسته
تاریخ انجام سال 91
محل پروژه رفسنجان
نوع پروژه طراحی اجرا
کاربری ساختمان تجاری
نوع نما فریم لس
khojastee-1.jpg
khojastee-1.jpg khojastee-2.jpg khojastee-3.jpg khojastee-4.jpg khojastee-5.jpg khojastee-6.jpg khojastee-7.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

کاشی تبریز

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای ساختمان لبنیات کاله

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای بانک ملت

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای ساختمان افق البرز

تاریخ انجام


محل انجام