شرکت دربیران
نام پروژه نمای شیشه ای شرکت کالوپ
تاریخ انجام سال 95-94-93
محل پروژه نمایشگاه ساختمان
نوع پروژه اجرا
کاربری ساختمان تجاری
نوع نما شیشه
kaloop-11.jpg
kaloop-11.jpg kaloop-22.jpg kaloop-33.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

نمای شیشه ای ساختمان هیراد

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای مجتمع خجسته

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای بانک ایران زمین

تاریخ انجام


محل انجام