شرکت دربیران
نام پروژه نمای شیشه ای شرکت کالوپ
تاریخ انجام سال 95-94-93
محل پروژه نمایشگاه ساختمان
نوع پروژه اجرا
کاربری ساختمان تجاری
نوع نما شیشه
kaloop1.jpg
kaloop1.jpg kaloop2.jpg kaloop3.jpg kaloop4.jpg kaloop5.jpg