شرکت دربیران
تاریخ انجام 94
محل پروژه تهران-چیذر
نوع پروژه اجرا
شرکت دربیران
توضیحات

نوع نما فریم لس

chiiizaaar-111.jpg
chiiizaaar-111.jpg chiiizaaar-222.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

نمای لوور آلومینیوم

تاریخ انجام


محل انجام

آزمایشگاه مسعود

تاریخ انجام


محل انجام