شرکت دربیران
نام پروژه بانک تجارت
تاریخ انجام سال 90
محل پروژه تهران-میدان جمهوری
نوع پروژه طراحی
نوع بهسازی نوسازی
کاربری ساختمان تجاری
نوع نما کامپوزیت
tejarat-1.jpg
tejarat-1.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

نمای شیشه ای ساختمان Homat

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای ساختمان سازمان آب

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای بانک شهر

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای مجتمع خجسته

تاریخ انجام


محل انجام