شرکت دربیران
نام پروژه نمای شیشه ای ساختمان Homat
تاریخ انجام سال 93
محل پروژه پارک آبی
نوع پروژه اجرا
نوع نما اسپایدر
homaat-1.jpg
homaat-1.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

نمای شیشه ای ساختمان سازمان آب

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای بانک شهر

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای مجتمع خجسته

تاریخ انجام


محل انجام