شرکت دربیران
نام پروژه جناب آقای مهندس تیزچه
تاریخ انجام 93/11
محل پروژه تهران-خیابان رشید
tizche-4-1.jpg
tizche-4-1.jpg