شیشه اسپندرال

آنچه در اين مقاله خواهيد خواند

شیشه اسپندرال

در اجرای سطوح بزرگ شيشه ای درنمای ساختمان ، پوشاندن مناسب مناطق کور ساختمان قسمت هائی که نبايد ديده شوند مانند فضای بين طبقات تأثير ويژه ای بر زيبائی نما دارد. در ابتدا از شيشه های رفلکس برای اين منظور استفاده می شد اما در شب هنگام که نور فضای داخلی بيشتر از بيرون است ،

در اجرای نمای شيشه ای درنمای ساختمان، پوشاندن مناسب مناطق کور ساختمان قسمت هائی که نبايد ديده شوند مانند فضای بين طبقات تأثير ويژه ای بر زيبائی نما دارد. در ابتدا از شيشه های رفلکس برای اين منظور استفاده می شد اما در شب هنگام که نور فضای داخلی بيشتر از بيرون است ، اين شيشه ها کارآئی خودرا از دست داده و تمامی مناطق کور در معرض ديد قرار می گيرند وظاهر نازيبائی را برای ساختمان موجب می شوند. بدين علت امروزه استفاده از شيشه رفلکس در اين زمينه منسوخ شده و به جای آن از شيشه های اسپندرال استفاده ميشود. در صورت استفاده از شيشه اسپندرال ، نمای ساختمان ، ظاهری هماهنگ ويکپارچه شيشه ای می يابد.

شيشه اسپندرال با اعمال چاپ خاصی به صورت غير شفاف( non vision) توليد می شود. اين شيشه ها از تنوع رنگی بی پايانی برخوردارند وبنا به خواست طراح می توان آن را به گونه ای انتخاب کرد که بخش اسپندرال با ديگر بخش های نما هماهنگی يا تضاد داشته باشد.

تطابق رنگی شيشه های نما با شيشه های اسپندرال زمانی بيشتر است که شيشه ها يا رفلکس بالائی داشته باشند و يا ميزان عبور نوردرآنها پائين باشد. شيشه های رنگی ويا ساده تطابق رنگی کمتری با شيشه های اسپندرال دارند. زمانی که ميزان عبور نور از شيشه ها بيشتر از ١۴ % است بايد انتخاب شيشه با مشورت کارشناس صورت گيرد و حتی يک نمونه شيشه در ابعاد واقعی برای بررسی ميزان انطباق بر روی پروژه نصب شود.

در روزهای آفتابی بيشترين ميزان انطباق بين شيشه های اسپندرال و ديگر شيشه های نما وجود د ارد. اما در روزهای ابری به علت تيرگی هوا تضاد بين شيشه ها ی اسپندرال و ديگر شيشه ها بيشتر است. اين امر به علت شفافيت شيشه های نما وافزايش ميزان نور در فضای داخلی است.

تضاد ، شيشه های اسپندرال به صورت دو جداره نصب می شوند ومعمولا جداره بيرونی در شيشه اسپندرال مطابق با شيشه بيرونی ديگر شيشه های نماست. دو جداره کردن شيشه ها باعث عمق دار به نظر رسيدن شيشه شده ودر نتيجه تطابق رنگی بين شيشه ها بيشتر می شود.

در هنگام چاپ شيشه های اسپندرال، می توان انواع طرح ها را با چندين رنگ بر شيشه اعمال کرده و در تيراژ بالا توليد نمود. از اين نوع شيشه های اسپندرال می توان برای دکوراسيون داخلی استفاده کرد .

94/10/20

ارسال نظر کاربران

شما هم می توانید در مورد این پروژه نظر بدهید