شرکت دربیران
نام پروژه پارتیشن شیشه ای شرکت رژیان پی
تاریخ انجام 1396
محل پروژه جاده قزوین
نوع پروژه اجرا
نوع بهسازی نوسازی
کاربری ساختمان اداری
سبک کار مدرن
rejian02.jpg
rejian02.jpg rejian03.jpg rejian04.jpg