شرکت دربیران
پارتیشن شیشه ای پیک فراز

تاریخ انجام

سال 94


محل انجام

تهران-خیابان پاکستان

پارتیشن شیشه ای آقای مهندس بازرگان

تاریخ انجام

94/10


محل انجام

تهران-خیابان زرتشت

جناب آقای مهندس رستم آبادی

تاریخ انجام

94/10


محل انجام

تهران-یوسف آباد